Vi styrker fællesskaber, livsglæde og aktiviteter for alle                                   

Brochure, Foråret 2024

Her er alle forårets aktiviteter samlet et sted.
Find den her

Hvem benytter Medborgerhuset

Mange foreninger og borgergrupper bruger huset på ugentlig basis. Se her hvem du kan møde hos os.

Privatlivspolitik

I forbindelse med dit medlemskab (omfatter også prøvemedlemsskaber) eller din ansættelse i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus behandler vi en række oplysninger om dig.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine data. Vi har derfor udfærdiget denne privatlivspolitik, hvor du kan læse nærmere om behandlingen af dine data, når du er medlem af eller ansat i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus.

Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene behandler dine oplysninger til brug for dit medlemskab af Ringkøbing-Skjern Medborgerhus eller din ansættelse. Vi videresælger aldrig oplysninger om vores medlemmer eller ansatte til andre, ligesom vi ikke udleverer dine data til andre.

Ringkøbing-Skjern Medborgerhus er dataansvarlig – kontaktinformation

Ringkøbing-Skjern Medborgerhus er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Ringkøbing-Skjern Medborgerhus kan kontaktes her:

Ringkøbing-Skjern Medborgerhus

Herningvej 7 A, 6950 Ringkøbing

CVR-nr.: 13333009

Telefon40946575

Mail: medborgerhuset@medbring.dk

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, herunder retsgrundlaget

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er et medlemskab eller en ansættelse i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus

Dine oplysninger behandles således for at kunne håndtere dig som medlem eller ansat i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, hvilket omfatter:

–       orientering om Ringkøbing-Skjern Medborgerhus aktiviteter i huset og eksempelvis i nyhedsbreve.

–       håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne

–       opfyldelse af medlemsforpligtelser, herunder opkrævning og betaling af kontingent

–       afholdelse af sociale arrangementer, samt andre aktiviteter

–       brug af situationsbilleder taget i og omkring huset

–       udsendelse af spørgeskemaer/tilfredshedsundersøgelser om dit medlemskab i klubben

–       opbevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

–       oplysninger om forældrene til børn og unge under 18 år af hensyn til kontaktmuligheder

–       hvis du som frivillig indtræder i Medborgerhusets bestyrelse, eller i et udvalg vil dine kontaktinformationer i form af navn, mail, telefon og billede blive delt Medborgerhusets medlemmer på hjemmeside, i kommunikationen til medlemmer, i huset og andre steder, hvor det er relevant at oplyse, hvordan Medborgerhusets medlemmer kan kontakte dig

–       administration af ansattes løn-, skatte-, pensions- og forsikringsforhold m.v.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af interesseafvejningsreglen i persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet de behandles for at kunne opfylde den kontrakt (aftale), der er mellem dig og Medborgerhuset om et medlemskab/ansættelsesforhold i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger på:

–       Medlemmer.

Som udgangspunkt behandler vi alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, e-mailadresse

–       Ansatte

Vi behandler alene ”almindelige personoplysninger” i form af kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, CPR-nr., e-mailadresse samt bank- og skatteoplysninger.

Deling af dine persondata

Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere:

– Økonomisystem UniConta

– Kultunaut ved online booking og tilmelding

– Bluegarden i forbindelse med udbetaling af løn til ansatte

Hvor får vi dine personoplysninger fra?

Personoplysningerne behandlet af Ringkøbing-Skjern Medborgerhus indhentes alene hos dig eller den værge, som har meldt dig ind.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er medlem/ansat hos os, og i op til 5 år efter kalenderåret for din udmeldelse/fratrædelse af praktiske og administrative hensyn. Såfremt vi måtte have et tilgodehavende hos dig, eller lovkrav om at opbevare længere, vil vi dog opbevare dine data, så længe det er relevant i forhold til disse regler/formål.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside, og vil også første gang blive sendt ud til orientering til alle medlemmer. Ved fremtidige ændringer vil der i nyhedsbrev blive informeret om ny version på hjemmesiden.